JURIDISCHE KENNISGEVING

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Deze website "tools4pro.com" (hierna "Web Site" genaamd) werd gecreëerd door PRO TEAM ONLINE, S.A.U (hierna "PTO" genaamd). 
  • Adres: Ctra. Matadepera 74, 08225 Terrassa (Barcelona, Spanje)
  • ✉ E-mailadresinfo@tools4pro.com
  • ☎ Tel.: +34 937 001 489
  • Fiscaal Identificatienummer: ES-A66285560
  • Bedrijfsgegevens: Handelsregister van Barcelona, Volume 44.357, Folie 167, Bladzijde 453761, Inschrijving 1
Deze Juridische Kennisgeving reguleert het gebruik van de Web Site die PTO ter beschikking stelt aan de gebruikers (hierna "Gebruiker" of "Gebruikers" genaamd, waar nodig) die deze bezoeken. Door de toegang tot of het gebruik van deze Web Site aanvaarden de Gebruikers expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze Web Site. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient de Gebruiker deze Web Site niet te bezoeken of gebruiken. PTO behoudt het recht om deze juridische kennisgeving te allen tijde te wijzigen, net zoals de algemene als bijzondere voorwaarden, gebruiksvoorschriften, aanwijzingen of mededelingen die van toepassing kunnen zijn. Ook behoudt PTO zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de Web Site of wijzigingen en updates met betrekking tot de Web Site of de Inhoud van de Web Site door te voeren.

De producten die PTO aanbiedt door middel van deze Web Site zijn exclusief gericht aan inwoners van de Europese Unie. Alle natuurlijke of rechtspersonen wonend buiten de Europese Unie moeten zich ervan verzekeren dat de toegang en het gebruik van de Web Site en/of de inhoud ervan is toegestaan in overeenstemming met de eigen wetgeving. In ieder geval zal de toegang tot en het gebruik van de Web Site door een Gebruiker die niet voldoet aan de vereiste om in de Europese Unie te wonen, uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid worden genomen, waarbij PTO wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat. 

2. DOEL VAN DE WEBSITE

Door middel van de Web Site verstrekt PTO aan de Gebruikers de toegang tot verschillende inhouden, informatie en gegevens (de "Inhouden") die aan de Gebruikers ter beschikking gestelt worden door PTO of door derde partijen die producten en inhouden leveren. PTO behoudt zich het recht voor om op elk moment de opmaak (inclusief de functionaliteit), configuratie en locatie van de Web Site, evenals de Inhouden en de voorwaarden die vereist zijn om ze te gebruiken, te wijzigen.

3. VOORWAARDEN VOOR HET BETREDEN EN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE

3.1. Toegang tot en gebruik van de Web Site.
Door de toegang tot of het gebruik van deze Web Site aanvaardt de Gebruiker expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze Web Site. De toegang tot de Web Site en/of de Inhouden die hierin zijn opgenomen, houdt geen enkele garantie in met betrekking tot de geschiktheid van de Web Site en/of de Inhouden die daarin zijn opgenomen voor particuliere of specifieke doeleinden van de Gebruikers. PTO kan beperkingen en/of aanvullende voorwaarden stellen voor het gebruik en/of de toegang tot de Website en/of de Inhouden, die door de Gebruikers in ieder geval moeten worden nageleefd. 
3.2. Toegang tot de Web Site en wachtwoorden.
De toegang tot de Web Site door de Gebruikers is vrij en gratis.

Wanneer het noodzakelijk is dat Gebruikers zich registreren of persoonlijke gegevens verstrekken om de Inhouden van de Web Site te gebruiken of de daarin geadverteerde producten te verkrijgen, worden de voorwaarden om deze persoonlijke gegevens van Gebruikers te verzamelen en te verwerken opgenomen in het Privacybeleid

Het is voor minderjarigen verboden om producten via deze Web Site aan te kopen.

Als de Gebruikers moeten doorgaan met hun registratie voor de aankoop van een van de producten, zijn zij verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als de Gebruikers als gevolg van de registratie een wachtwoord krijgen, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van hun wachtwoord om toegang te krijgen tot de producten. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juiste bewaring en vertrouwelijkheid van eventuele identificatiegegevens en/of wachtwoorden die worden verstrekt door PTO en komen overeen het gebruik ervan niet toe te wijzen aan derden, noch tijdelijk noch permanent, of om hun gegevens aan buitenstaanders toe te staan. De Gebruikers zijn zelf ervoor verantwoordelijk als de Web Site door elke onwettige derde partij gebruikt wordt die voor dit doel een wachtwoord gebruikt vanwege het niet-zorgvuldige gebruik of verlies van het wachtwoord door de Gebruiker. 

De Gebruikers zijn verplicht om PTO onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk feit dat oneigenlijk gebruik van identificatiegegevens en/of wachtwoorden mogelijk maakt, zoals diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, zodat PTO onmiddellijk kan annuleren. Totdat dergelijke gebeurtenissen worden gemeld, is PTO vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van identificatiegegevens en/of wachtwoorden door onbevoegde derden. 

3.3. Geautoriseerd Gebruik van de Web Site en de Inhouden.
De Gebruikers verbinden zich ertoe om de Web Site en de Inhouden op gepaste en wettige wijze te gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, deze Juridische Kennisgeving van de Web Site, moraliteit en algemeen aanvaarde goede gebruiken en openbare orde. 

De Gebruikers moeten afzien van (I) een ongeautoriseerd of frauduleus gebruik van de Web Site en/of de Inhouden; (II) toegang hebben tot of toegang proberen te krijgen tot bronnen of beperkte delen van de Web Site, zonder te voldoen aan de voorwaarden die voor dergelijke toegang vereist zijn; (III) gebruik de Web Site en/of de Inhouden voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, illegaal, in strijd met de bepalingen van deze Juridische kennisgeving, te goeder trouw en openbare orde, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enige manier de Web Site beschadigen, uitschakelen of overbelasten of het normale gebruik van de Web Site voorkomen; (IV) vernietigen, wijzigen, uitschakelen of op enige andere manier schade toebrengen aan fysieke of logische systemen, programma's of elektronische documenten die te vinden zijn op de website van PTO, zijn leveranciers of derden; (V) inbrengen of verspreiden van computervirussen, macro's, applets, actieve X-besturingselementen of andere logische apparaten of tekenreeksen of andere fysieke of logische systemen die waarschijnlijk schade toebrengen aan het fysieke of logische systeem van PTO, van zijn leveranciers of van derden; (VI) poging tot toegang tot, gebruik en/of manipulatie van PTO-gegevens, externe providers en andere gebruikers; (VII) namaken of kopiëren, distribueren, toestaan van openbare toegang door middel van elke vorm van openbare communicatie, veranderen of wijzigen van de Inhouden, tenzij u de toestemming heeft van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of als het wettelijk is toegestaan; (VIII) verwijderen, verbergen of manipuleren van de aantekeningen van intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens ter identificatie van de rechten van PTO of derden die zijn opgenomen in de Inhouden, evenals de technische beschermingsinrichtingen of eventuele informatiemechanismen die in de Inhouden kunnen worden opgenomen; (IX) verkrijgen of poging tot verkrijgen van de Inhouden met behulp van andere middelen of procedures dan die in geval van toepassing ter beschikking zijn gesteld of uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud zich bevindt of, in het algemeen, van diegene die gewoonlijk op internet worden gebruikt voor het niet inhouden van een risico van beschadiging of uitschakeling van de Web Site en/of de Inhouden;  (X) belemmeren van de toegang van andere Gebruikers tot de toegangsdienst door het enorme gebruik van computerbronnen via welke PTO de service levert, evenals acties uitvoeren die schade of fouten aanrichten aan de systemen of services of ze onderbreken.
 
3.4. Gebruik van hyperlinks.
De huidige Juridische Kennisgeving verwijst uitsluitend naar de Web Site en Inhouden van PTO, en is niet van toepassing op links of webpagina's van derden die toegankelijk zijn via de Web Site.

Dergelijke links staan niet onder controle van PTO en PTO is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de Web Site, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de Web Site of door een derde partij.  

Deze links worden uitsluitend verstrekt om de Gebruikers te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen over een specifiek onderwerp, en de opname van een link impliceert geen goedkeuring van de gekoppelde website door PTO. 

Gebruikers die een hyperlink willen maken tussen hun website en de Web Site (de "Link"), moeten de voorafgaande toestemming van PTO verkrijgen en een aanvraag indienen op het volgende e-mailadres info@tools4pro.com. afhankelijk van de naleving van de volgende verplichtingen: 
(I) De Link geeft uitsluitend toegang tot de Web Site, maar kan op geen enkele manier nagemaakt worden;
(II) Er wordt geen frame op de Web Site aangemaakt;
(III) Er worden geen valse of onjuiste verklaringen of indicaties over de Web Site aangemaakt;
(IV) Er wordt niet verklaard of geïmpliceerd dat PTO op enigerlei wijze toezicht heeft gehouden op de inhoud of diensten die worden aangeboden of aangekondigd op de website waar de Link is gevestigd;
(V) De website waarop de Link is gevestigd, bevat geen handelsmerk, handelsnaam, vestigingslabel, benaming, logo, slogan of andere onderscheidende tekens die eigendom zijn van PTO en/of derden, zonder hun toestemming;
(VI) De website waar de Link is gevestigd, bevat geen illegale informatie of inhoud die in strijd is met de goede zeden en algemeen goede voorwaarden en openbare orde, of die in strijd is met de rechten van derden. De totstandkoming van de Link houdt in geen geval in dat er een relatie bestaat tussen PTO en de eigenaar en/of beheerder van de website waarop deze is gevestigd, noch de kennis, aanvaarding en/of goedkeuring door PTO van de inhoud ervan en/of de diensten. PTO is niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de invoering van Links door derden, of de inhoud, informatie en/of diensten die worden aangeboden op de websites waar de link is gevestigd. 
 
4. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Gebruikers erkennen en accepteren dat alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Inhouden en/of enige andere elementen die op de Web Site zijn ingevoegd (inclusief maar niet beperkt tot broncode, handelsmerken, logo's, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, ontwerpen), geluiden, databases, software, stroomdiagrammen, presentatie, "look-and-feel", audio en video), het exclusieve eigendom zijn van PTO of, in voorkomend geval, van derden, voor wie de exclusieve uitoefening van de gebruikersrechten daarvan in welke vorm dan ook en vooral met een verduidelijkend karakter dat niet beperkend is, de rechten van namaak, kopie, distributie, verandering, commercialisering en openbare communicatie. 
 
In geen enkel geval betekent toegang tot de Web Site enige vorm van afstand, overdracht, vergunning van de volledige of gedeeltelijke overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De huidige Juridische Kennisgeving van de Web Site verleent de Gebruikers geen ander recht op gebruik, wijziging, uitbuiting, namaak, distributie of openbare communicatie van de Web Site en/of de Inhouden ervan dan die uitdrukkelijk hierin worden vermeld. Elk ander gebruik of misbruik van rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek is verleend voor dit doel door PTO of de derde-eigenaar van de betreffende rechten.

PTO staat toe dat de Gebruikers de Inhouden en/of de elementen die op de Web Site zijn geplaatst uitsluitend gebruiken, bekijken, afdrukken, downloaden en opslaan voor hun persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik (op voorwaarde dat in elk geval de herkomst en/of auteur ervan wordt vermeld en die, waar van toepassing, het auteursrechtsymbool en/of industriële eigendomsbewijzen van hun eigenaars lijken te hebben). Het gebruik van dergelijke elementen (inclusief de wijze van beschikbaarstelling), namaak ervan, wijziging, openbare communicatie, distributie en in het algemeen elke andere vorm van misbruik, ter ondersteuning en door technische middelen van alle andere doeleinden is ten strengste verboden, net zoals een deel van de inhoud van deze Web Site voor commerciële of lucratieve doeleinden gebruiken, evenals ze namaken, wijzigen of decompileren, dat een inbreuk vormt op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de PTO of zijn eigenaar. Voor elk ander gebruik dan dat wat uitdrukkelijk is toegestaan, is het nodig om de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de betreffende rechten te verkrijgen. De Gebruikers stemmen ermee in de rechten van Industriële en Intellectuele Eigendommen die eigendom zijn van PTO en derden te respecteren.

5. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. PTO verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om fouten in de inhoud die op de Web Site kunnen verschijnen te voorkomen. In elk geval zal PTO worden vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit mogelijke fouten in de inhoud die op de website kunnen verschijnen, op voorwaarde dat deze niet volgens de geldende wetgeving aan hem zijn toe te rekenen. 

PTO garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de Web Site of die van andere websites waarmee een Link tot stand is gebracht. Evenzo zal PTO in geen geval verantwoordelijk zijn voor enige schade die kan voortvloeien uit:  

(I) Het gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Web Site of van andere sites waarmee een Link is opgezet;
(II) De onderbreking in het functioneren van de Web Site of computerstoringen, telefonische storingen, verbroken verbindingen, vertragingen of blokkades veroorzaakt door tekortkomingen of overbelastingen in de telefoonlijnen, in het internetsysteem of in andere elektronische systemen geproduceerd in de loop van zijn werking;
(III) Het gebrek aan geschiktheid van de Web Site voor de specifieke behoeften van de Gebruikers;
(IV) Andere schade die kan worden veroorzaakt door derden door ongeoorloofde ingrepen buiten de controle van PTO. 

Om het risico van virussen op de Web Site te verminderen, gebruikt PTO virusdetectieprogramma's om alle Inhouden die u op de Web Site invoert, te controleren. PTO garandeert echter niet de afwezigheid van virussen of andere elementen op de Web Site die zijn geïntroduceerd door derden buiten PTO en die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen van de Gebruikers of in de elektronische documenten en bestanden die op hun systemen zijn opgeslagen. Dientengevolge is PTO in geen geval verantwoordelijk voor enige schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de aanwezigheid van virussen of andere elementen die wijzigingen in de fysieke of logische systemen, elektronische documenten of bestanden van de Gebruikers kunnen veroorzaken. 

PTO neemt verschillende beschermingsmaatregelen om de Web Site en de Inhouden te beschermen tegen computeraanvallen door derden. PTO garandeert echter niet dat onbevoegde derden geen toegang hebben tot het type gebruik van de Web Site dat door de Gebruiker is gemaakt of de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waarin dergelijk gebruik wordt gemaakt. Dientengevolge is PTO in geen geval verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit dergelijke onbevoegde toegang. 

5.2. PTO is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik dat Gebruikers en/of derden van de Web Site of de Inhouden maken, noch voor de schade en verliezen die daaruit kunnen voortvloeien.

5.3. PTO bewerkt de Inhouden van derden die op de Web Site worden gepubliceerd niet en garandeert bijgevolg niet en is niet verantwoordelijk voor de legaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van voornoemde Inhouden. PTO is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit (I) het ontbreken van wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of tijdigheid van de Inhouden afkomstig van derden; (II) de ontoereikendheid voor welk doel dan ook en de teleurstelling van de verwachtingen die door de Inhouden worden gegenereerd; (III) beslissingen of acties die worden ondernomen of worden vermeden door de Gebruikers op basis van de informatie of gegevens die in de Inhouden worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van voordelen of zakelijke kansen.

5.4. De Web Site biedt de Gebruikers technische link-apparaten, directory's en zoekhulpmiddelen waarmee Gebruikers toegang kunnen krijgen tot pagina's en/of websites die toebehoren aan en/of worden beheerd door derden. PTO verifieert de bestaande inhoud op die pagina's op het moment waarop deze een Link met hen tot stand brengt en doet dit in de oprechte overtuiging dat dergelijke inhoud voldoet aan de toepasselijke wetgeving. In geen enkel geval is PTO verantwoordelijk voor, keurt het goed, bezit het de producten, diensten, inhoud, informatie, gegevens, bestanden en alle soorten materiaal dat bestaat op dergelijke webpagina's en heeft het geen controle over of is het niet verantwoordelijk, keurt niet goed of is geen eigenaar van de opeenvolgende modificaties van genoemde materialen. In het geval dat het dit gepast acht of vereist is door een rechterlijke of bestuursrechtelijke bevel, verwijdert PTO de links naar die webpagina's die de toepasselijke wetgeving schenden en/of de rechten van derden schaden.

6. BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke informatie verstrekt door de Gebruikers bij het gebruik van de Web Site zal worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van PTO. Gebruikers moeten het Privacybeleid lezen en accepteren voordat ze hun persoonlijke gegevens verstrekken. 
7. ACTIES IN GEVAL VAN NIET-NALEVING

PTO behoudt zich het recht voor zoveel mogelijk handelingen uit te voeren die wettelijk beschikbaar zijn om de verantwoordelijkheden te eisen die voortvloeien uit de schending van een van de bepalingen van deze Juridische Kennisgeving door de Gebruikers.

8. WIJZIGING VAN DE JURIDISCHE MEDEDELING

PTO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Juridische Kennisgeving te wijzigen, met gevolg dat de Gebruikers deze regelmatig moeten lezen.

9. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

De verklaring van een van deze algemene voorwaarden zoals: nietig, ongeldig of niet effectief heeft geen invloed op de geldigheid of effectiviteit van de resterende partijen, die bindend blijft tussen de partijen. De afstandsverklaring door een van de partijen om op enig moment de vervulling van een van de hierin vermelde algemene voorwaarden te eisen, betekent niet dat er in algemene zin afstand wordt gedaan van de naleving van andere voorwaarden, noch zal het een recht creëren dat is verworven voor de andere partij.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De verstrekking van de dienst van de Web Site en deze Juridische Kennisgeving van de Web Site vallen onder de Spaanse wetgeving.
In het geval dat een conflict of discrepantie ontstaat in de interpretatie of toepassing van deze Juridische kennisgeving, zullen de rechtbanken die zich in voorkomend geval van de zaak bewust zijn, die gevestigd zijn door de toepasselijke wettelijke voorschriften op het gebied van competente rechtsmacht, in dat geval worden eindgebruikers behandeld als de plaats van nakoming van de verplichting of de woonplaats van de overnemende partij.
In het geval van bedrijven dienen beide partijen uitdrukkelijk afstand te doen van andere rechtsgebieden bij de rechtbanken van Terrassa (Barcelona, Spanje).